OVER HET DODENBOEK

Deze website is gemaakt om onze gevallen kameraden te eren en nooit te vergeten. Iedereen die is beëdigd als Grenadier of Jager of ten tijde van overlijden bij het (Garde)regiment Grenadiers & Jagers geplaatst was of daar op enig moment heeft gediend is opgenomen in dit digitale monument. Het niet vermelden van historische en politiek-militaire achtergronden is een bewuste keuze.

Het dodenboek registreert de volgende slachtoffers:

  • Gesneuvelden (dood door krijgshandelingen).
  • Gevallenen in het Verzet, de Jodenvervolging en/of tijdens de door de vijand opgelegde internering.
  • Burgers en militairen die in de strijd met de vijand of door hun handelingen of houding tegenover de vijand het leven hebben verloren.
  • Overledenen door ziekte, ongevallen en eigen beslissing tijdens een missie (dood tijdens krijgsdienst anders dan sneuvelen).
  • Overleden door krijgsgeweld van één der strijdende partijen (zoals een beschieting of een bombardement maar ook de hongerdood) waarbij het slachtoffer niet het primaire doel was.

Overige dienstslachtoffers vallen buiten deze website. Hiermee worden slachtoffers van de volgende categorieën bedoeld:

  • Dienstongevallen in vredestijd.
  • Overleden in actieve dienst of tijdens een inzet (geen missie).

Naast een totaallijst van het aantal doden zijn de slachtoffers per conflict weergegeven. Via de zoekmachine kan men gegevens zoeken. Als men op de naam van een slachtoffer klikt komt men uit bij de individuele herdenkingspagina. De onderzoeker heeft alle gevonden gegevens op die herdenkingspagina’s geplaatst.

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar kan altijd fouten bevatten. Ook proberen we alles zo compleet mogelijk te maken. Graag horen we uw terugkoppeling via het contactformulier. Bij voorbaat dank.

Deze website is een particulier initiatief en geen enkele (overheids)instantie heeft hulp geboden of meegewerkt aan het onderzoek. Uitzonderingen op het laatste zijn het bureau decoraties en het semi-statisch archief van het ministerie van Defensie.

Eind 2018 is begonnen met het onderzoek naar de gesneuvelde en op andere manieren omgekomen Grenadiers & Jagers.

De directe aanleiding was een ander onderzoek waarbij veel van deze gegevens boven water kwamen. De onderzoeker stelde vast dat de gegevens niet voor iedereen ontsloten waren en dat er veel fouten aan te tonen waren.

De gegevens zijn voor iedereen te gebruiken maar mogen niet in boekvorm worden gereproduceerd. Op de inhoud van deze website is de databanken wet van toepassing.

De onderzoeker en maker van deze site is Jurriaan Wouters (voorzitter van de Vereniging 18 juni).

Sinds 29 oktober 2021 heeft de Koninklijke Bibliotheek deze website gearchiveerd. De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Daarom archiveert de KB sinds 2007 de belangrijkste websites van Nederland. Zo voorkomen we dat de onderzoekers van de toekomst te maken krijgen met een digitaal gat in ons geheugen.

Geraadpleegde literatuur

Brongers, E.H. (2000). De Slag om Ypenburg, mei 1940. Rijswijk, Nederland: Den Haag Media Groep.
Cornelissen, C.B. (1985). Storm uit het noorden. Mobilisatie en Duitse inval in Twente 1939-1940. Nederland: Twents-Gelderse Uitgeverij.
Doedens, A. & Mulder, L. (2018). Oorlogsdossier, 1830-1839 Tiendaagse Veldtocht. Burgeroorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland: Walburg Pers.
Gerritsen, H. (1988). De hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java, 1948-1950. Baarn, Nederland: Uitgeverij Hollandia.
Gijsberti Hondenpijl, G.H.J. en Voorst tot Voorst, J.J.G. van (1934). Geschiedenis der Regimenten Grenadiers en Jagers. Den Haag, Nederland: Moorman’s Periodieke Pers N.V.
Heuvel, C.C. van den en Tensen, W.J.C. (1985). Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis. Alphen aan de Rijn, Nederland: Samson Uitgeverij.
Jong, L. de (1978). Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 8; Gevangenen en gedeporteerden, eerste helft. Den Haag, Nederland: Staatsuitgeverij.
Kooistra, J. (2007). Laatste Bericht. Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea. Leeuwarden, Nederland: PENN Communicatie.
Landolt, H.M.F. (1854). Geschiedkundige herdenking aan het vijf-en-twintig jarig bestaan der bataillons Grenadiers en Jagers. Leiden, Nederland: D. Noothoven van Goor.
Leeuw, J. de (2012). Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940. Soesterberg, Nederland: ASPEKT.
Most, T. van der. (1950). Bataljonsgedenkboek 421e Bataljon Garde Regiment Jagers. Rotterdam, Nederland.
Moorman, J. (1940). Het 1e Depot Infanterie bij de verdediging van Den Haag, Wassenaar en Ypenburg. Militaire Spectator van juli en augustus 1940.
Müller, E. (2016). 1941-2016, Het Kruis van Verdienste. Voor moedig en beleidvol optreden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.
Müller, E. (2016). 1944-2016, De Bronzen Leeuw. Voor moedig en beleidvol optreden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.
Müller, E. (2016). 1940-2016, Het Bronzen Kruis. Voor moedige en beleidvolle daden. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.
Nater, J. (1980). De Tiendaagse Veldtocht-De Belgische Opstand 1830/1831. Bussum, Nederland: Unieboek.
Rijpkema, R. en Cuperus, J. (2015). 1815-2015, Militaire Willems-Orde. 200 jaar moed, beleid en trouw. Ridderkerk, Nederland: Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen.
Rockx, K. (1993?). Kroniek van het Eerste Bataljon Jagers OVW, 1945-1948. Jagers en Jagerslatijn. Nederland: eigen uitgave.
Schulten, C. en Smits F. (1980). Grenadiers en Jagers in Nederland. Den Haag, Nederland: Staatsuitgeverij.
Schulten, J. (1998). De geschiedenis van de Ordedienst. Den Haag, Nederland: Sdu Uitgevers.
Schwing, A.A. (1939). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1929-1939. Den Haag, Nederland: Groen’s Drukkerij.
Thomson, A. Uitgave van Ons Leger (1948). Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C divisie “7 December”. Leiden, Nederland: Sijthoff’s Uitgeversmij N.V.
Uitgave 4e Brigade (1950). Oost-Java, Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade. Tilburg, Nederland: Drukkerij Henri Bergmans N.V.
Uitgave van het Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in afwikkeling (1950). IN MEMORIAM, 314 Verzetslieden van den O.D. (2e druk). Leiden, Nederland.
Uitgave door de Stichting “Fonds tot handhaving van de traditiën der Grenadiers en Jagers” (1954). Gedenkboek Grenadiers en Jagers, 1939-1954. Den Haag, Nederland: Drukkerij C. Blommendaal N.V.
Uitgave Stichting Herinnering LO-LKP (1979). Gedenkboek van het Verzet LO en KP. Het Grote Gebod. Kampen, Nederland: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok.

Geraadpleegde archieven, internetpagina’s en lijsten

20 mei 1940: Bombardement voor Duinkerken, Het drama van de Pavon
Databank dapperheidsonderscheidingen
De Nederlandse Krijgsmacht
De Slag om de Grebbeberg
Delpher
Erelijst van gevallenen 1940-1945
Haags Gemeentearchief
Lijst van gevallenen tijdens de oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog
Ministerie van Defensie, archief Rijswijk
Nationaal Archief
Oorlogsgravenstichting
Open Archieven
Seniorennet
Troepenoverzicht 1945-1950
Vliegveld Ockenburg
Zuidfront Holland
Ererol der in de jaren 1940-1953 gevallen Grenadiers en Jagers
Lijst van gevallenen 1940-1945 Tweede Wereldoorlog
Lijst van gevallenen Koninklijke Marechaussee en politietroepen 1940-1945
Lijst van gevallenen 1945-1950 Nederlands-Indië
CAD Inventaris DB 2027 t/m 2033
Lijst van gevallenen 1951-1953 Korea verliezen Nederlands Detachement Verenigde Naties
Lijst verliezen Nederlandse krijgsmacht op Nieuw-Guinea
Ministerie van oorlog, Verbaalarchief (gewoon en geheim)
Stamboeken Regimenten Grenadiers & Jagers
Stamboeken Officieren Landmacht en koloniale troepen
Stamboeken Onderoffcieren en Minderen na 1813

Afkortingen

(p)Gepensioneerd
(r)Reserve
AcieAlfa compagnie
AfdAfdeling
AHKAlgemeen Hoofdkwartier
AooiAdjudant onderofficier instructeur
AROAdspirant Reserve Officier
AUTOosterijk
AutobatAutomobiel bataljon
B DplBuitengewoon Dienstplichtig
BatBataljon
BBOBrigade Bijzondere Opdrachten
BGrBataljon Grenadiers
BIBataljon Infanterie
BJBataljon Jagers
BKBronzen Kruis
BLBronzen Leeuw
BPP?
BrigBrigade
BtzBuitenzorg
CapCapitulant
CarrpelCarrier peloton
CavCavalerie
CieCompagnie
CMRCompagnie Mortieren
Dep BatDepotbataljon
DepcieDepotcompagnie
DetDetachement
DEUDuitsland
DivDivisie
DplDienstplichtig
DSTDepot Speciale Troepen
DWDienst Welfare
ElntEerste Luitenant
EurEuropees
FRAFrankrijk
GBJGrens Bataljon Jagers
GBRGroot-Brittanië
GCJGrens Compagnie Jagers
GGGarderegiment Grenadiers
GGJGarderegiment Grenadiers en Jagers
GJGarderegiment Jagers
GRFPIGarderegiment Fuseliers Prinses Irene
InfvbInfanterie verbindingen
ISAFInternational Security Assistance Force
IVDInlichtingen- en Veiligheidsdienst
IVGInlichtingen- en Veiligheidsgroep
K.Ptr.Korps Politietroepen
KapKapitein
KMarnsKorps Mariniers
KNILKoninklijk Nederlands Indisch Leger
KNPI?
KplKorporaal
Kpl1Korporaal der eerste klasse
KVKruis van Verdienste
LkolLuitenant-kolonel
LotLoteling
LSK MOSLuchtstrijdkrachten Monteur Opleidings School?
MAMilitaire Administratie
MajMajoor
MCMitrailleur Compagnie
MPMilitaire Politie
MrpelMortierpeloton
MTOMotor Transport Organisatie
NBSNederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NDVNNederlands Detachement Verenigde Naties
NLDNederland
NNGNederlands Nieuw-Guinea
NOINederlands Oost-Indië
Ond-KapelmrOnder-Kapelmeester
OstcieOndersteuningscompagnie
OVWOorlogsvrijwilliger
PAGPanster Afweer Geschut
PagpelPanster Afweer Geschut-peloton
PipelPi?-peloton
RAFRoyal Air Force
RGrRegiment Grenadiers
RHvBRegiment Huzaren van Boreel
RIRegiment Infanterie
RJRegiment Jagers
RMWORidder Militaire Willems Orde
RPIRegiment Prinses Irene
RSRegiment Stoottroepen
RvHRegiment van Heutsz
RWRegiment Wielrijders
SSectie
SFIRStabilization Force Iraq
SgtSergeant
SldSoldaat
Sld1Soldaat der eerste klasse
SmiSergeant-majoor instructeur
SOPSchool Opleiding Parachutisten
SQNSquadron
StStaf
StatcieStaf- en antitankcompagnie
StcieStafcompagnie
SubscieSubstitutencompagnie
Sub KaderSubstituten Kader
SundSundanees
TlntTweede Luitenant
VbdaVerbindingsafdeling
VbdpelVerbindingspeloton
VdgVaandrig
VMRVrijwillige Marine Reserve
VwVrijwillig